+421 917 640 794 (Po - Pia: 6:30 - 15:00)
+421 917 640 794

Reklamačný protokol

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie chýb tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu www.azauto.sk od spoločnosti

A-Z AUTO Slovakia s.r.o., so sídlom Staničná 1522/20, 908 51  Holíč
IČ: 36246638IČ
DPH: SK2020186586

zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka 12156/T
Adresa pre doručovanie: A-Z AUTO Slovakia s.r.o., Staničná 1522/20  908 51  Holíč
Telefónne číslo: +421 915 786 887
Kontaktný e-mail: obchod@azauto.sk

1.  Za aké chyby tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:

  • má vlastnosti, ktoré boli dohodnuté, ktoré popisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
  • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a
  • vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Za vadu tovaru nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Pokiaľ tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5. Všeobecných obchodných podmienok.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe. Ak nie ste spotrebiteľom, nie je Vám záruka za akosť poskytovaná. Článok 7 sa vzťahuje iba na spotrebiteľov.

2. Aká je záručná doba?

Pri nepoužitom spotrebnom tovare je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom rozhraní alebo v dokumentoch priložených k tovaru stanovená dlhšia záručná doba.

3. Aké práva z chybného plnenia máte?

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok používaný úplne riadne, a túto chybu je možné odstrániť, máte právo na jeho bezplatnú opravu.

Pri odstrániteľnej chybe na doposiaľ nepoužitom výrobku môžete namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu chybného výrobku za bezproblémový, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade chyby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne používaný ako tovar bez chyby, máte právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Právo na primeranú zľavu máte aj v prípade, že nie sme schopní dodať Vám novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, alebo v prípade, že nezjednáme nápravu v primeranom čase, alebo že by Vám zjednanie nápravy pôsobilo značné ťažkosti.

Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie novej veci nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho dostali (s výnimkou prípadov stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

4. Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia Vám nepatria, pokiaľ:

  • ste o chybe pred prevzatím veci vedeli;
  • ste chybu sami spôsobili;
  • uplynula záručná doba.

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

  • opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním;
  • vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním.

U vecí predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.

Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovaru, poprípade nedbalosťou.

5. Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu u našej spoločnosti uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby.

Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

  • pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom alebo písomne.
  • reklamovaný tovar doručíte (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na našu kontaktnú adresu, do našej prevádzky alebo na adresu nášho sídla.

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

K tovaru je vhodné priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom chyby a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt chyby a uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby predanej veci.

Doručené reklamácie vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie.

V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 5.10.2020.

Soubory ke stažení

Reklamačný protokol
Načítanie...