Informace pre e-shopy: +421 915 786 887, azauto@azauto.skpodrobnosti, kontakty

Informácie o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu spoločnosť AZ Auto Slovakia s.r.o., so sídlom Staničná 1522/20, 908 51 Holíč, IČO: 36246638, IČ DPH: SK 202 01 86 586, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trnave, vložka číslo: 13156 / T, ďalej len "správca"


je v súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov - zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 povinná získať Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, získať Váš súhlas s využitím Vašej elektronickej adresy, na komunikáciu, ktorou môže byť potvrdenie Vašej objednávky, oznámenie o doručení zakúpeného tovaru a na rozosielanie obchodných oznámení v podobe marketingových materiálov.

Uvádzajte preto prosím platné kontaktné údaje v tejto podobe:

meno a priezvisko, poštová (korešpondenčná, dodacia) adresa, e-mailová adresa, telefón.

Dôvodom poskytnutia osobných údajov zákazníkov správcovi, je identifikácia zmluvných strán, nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov, nebolo možné.


Spoločnosť AZ Auto Slovakia s.r.o., ako správca osobných údajov (ďalej len "Správca") týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenie"), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len "Subjekty údajov") o tom, že:

Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správcu podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.

Osobné údaje Subjektu údajov (zákazníkov) budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 10 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo počas 10. rokov podľa zákona o DPH.
Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov (zákazníkov) nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani na profilovanie.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje Subjektu údajov (zákazníkov) môžu byť pre účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľom zásielkových služieb zvolenému Subjektom údajov, a ďalej osobám, (spracovateľom) ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovnícke služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov (zákazníkov) do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným, spracovateľom.

Subjekt údajov (zákazník) má právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

 

AZ Auto Slovakia, s.r.o.

zodpovedný zástupca

Milan Rind - konateľ

 

AZ Auto Design

A-Z AUTO SLOVAKIA s.r.o.
Staničná 1522/20, 908 51 Holíč

azauto@azauto.sk
www.azauto.sk

+421 915 786 887

Naše výhody:

  • dodávka tovaru po celej SR
  • komunikácia so zákazníkmi
  • pomer kvalita x cena
  • kvalitné produkty
  • rýchlosť vykrytia
  • vlastné sklady

Môže vás zaujímať: